PRIMĂRIA COMUNEI POIANA STAMPEI, JUDEȚUL SUCEAVA


Acasa

Despre institutie

Prezentare Generala

Obiective turistice

Datini si Obiceiuri

Transparenta decizionala

Informatii Publice

Strategia Națională Anticorupție

Licitații masă lemnoasă

Proiecte

Juridic

Urbanism

situații de urgență

Taxe și impozite

Asistenta Sociala

A.P.I.A

Stare civila

deșeuri municipale

Plan de aparare al C.L.S.U. Poiana Stampei

harti si liste UAT-uri

P.U.G

Gazeta Comunei

Galerii Foto

Concursuri

Sugestii

Recesământul populației 2021

Contact

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR)


TINOVUL MARE

Ne bucurăm să fim incluși în lista de locuri de vizitat în România publicată de editura educațională internațională Twinkl.

Tarnov

DESCRIEREA ARIEI VIZATE DE PROIECT

Denumirea ariei protejate: TINOVUL MARE POIANA STAMPEI- cod ROSCI0247

Suprafaţa (ha): 644

Recunoaştere conform legislaţiei comunitare/ naţionale:  Sit NATURA 2000 ( ORDINUL privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 200 în România, a Ministrului mediului şi dezvoltării durabile nr. 1964/ 13. 12. 2007). Situl a fost constituit ca rezervaţie naturală prin HCM 1625/1955, şi Legea nr.5/2000.

Aspecte privind proprietatea asupra ariei proiectului şi modul principal de utilizare a terenurilor din cadrul acesteia :
Terenul este proprietatea statului- fond forestier administrat de către RNP ROMSILVA- Direcţia Silvică Suceava. Peisajul de platou intramontan cu strat turbos şi vegetaţie higrofilă este un peisaj natural, nealterat antropic.

Descrierea ştiinţifică a ariei proiectului
Aflat pe teritoriul administrativ al comunei Poiana Stampei, străjuit de dealurile Smida, Căsoi, Ciungii Chiperenilor, cu o suprafaţă de 675,11ha (incluzând şi zona de protecţie), Tinovul Mare reprezintă cea mai întinsă rezervaţie naturală de turbă din ţara noastră.
Situl are aspect de tundră de tip siberian compusă dintr-un pinet cu consistenţă medie (0,5-0,6), vegetând în condiţii staţionale într-o mlaştină de turbă oligotrofă.

Această mlaştină este situată pe un teren aproape plan, la o altitudine medie de 880m.
Situl este localizat în Depresiunea Dornelor, situată în plină zonă montană. Având peste 800 m altitudine, se prezintă ca o depresiune suspendată. Este bine delimitată de Munţii Suhard în nord, de Masivul Giumalău şi Munţii Bistriţei în est, Munţii Călimani în sud şi de Masivul Bârgău în vest.

Din punct de vedere geologic, turbăriile sunt localizate, în cea mai mare parte, pe terasele pârâului Dorna şi ale afluenţilor acestuia, găsindu-se sedimentate peste Paleogenul munţilor Bârgăului. Rezervaţia este situată în Depresiunea Dornelor, caracterizată printr-un mozaic de elemente specifice, aparţinând pe de o parte ariei vulcanice şi flişului transcarpatic, iar pe de altă parte ariei de cristalin şi flişului extracarpatic. Aici se află depozite eocene calcaroase şi oligocene grezoase asemănătoare cu cele din Munţii Bârgăului. În cuaternar aici s-au depus aluviuni aduse de apele din Călimani- pârâul Dornişoara.
Tinovul Poiana Stampei s-a format pe depozitele aluviale andezitice ale terasei pârâului Dornişoara. În baza orizontului inferior de turbă apare un orizont de argilă plastică impermeabilizată printr-un nivel hidrostatic ridicat.

Din punct de vedere geomorfologic, teritoriul sitului „ Tinovul Mare Poiana Stampei” face parte din Domeniul Carpatic sau Provincia geosinclinalului carpatic care cuprinde: Munţii Bârgăului, Depresiunea Dornelor şi Culoarul Pojorâta- Câmpulung- Gura Humorului.

Relieful Tarnovul mareeste caracterizat de existenţa unor văi largi cu lunci şi terase de acumulare foarte bine dezvoltate, separate prin interfluvii domoale. La confluenţa Dornei cu Dornişoara datorită reliefului depresionar şi a bogăţiei apelor de precipiotaţii şi subterane s-au format numeroase tinoave caracteristice acestei regiuni. Altitudinea în sit variază între 894 m şi 1001 m.

Sub aspect climatic, datorită poziţiei şi prezenţei unui cadru înconjurător înalt, zona este caracterizată printr-un climat de adăpost, dar cu frecvente inversiuni de temperatură în timpul iernii şi precipitaţii bogate (700- 800 mm), consecinţă a pătrunderii aerului vestic peste pragul nu prea înalt al Munţilor Bârgău. Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în lunile mai- august.

Temperatura medie anuală variază între 2o C în jurul masivelor mai înalte (vf. Suvăroşu sau vf. Perşa) şi 5o în Depresiunea Vatra Dornei.

Circulaţia atmosferică este influenţată de direcţia maselor de aer din nord- est şi nord- nord-vest cu vânturi locale de tip munte- vale. Vânturile din sectorul vestic deţin cea mai mare pondere ca frecvenţă faţă de cele din sectorul vestic. Vânturile vestice sunt în general calde şi aducătoare de ploi abundente care măresc gradul de umezire a solului şi reduc rezistenţa vegetaţiei forestiere, a molidului în special, care are şi înrădăcinare trasantă. Viteza vântului predominant este de 5- 10 m/s în medie. La viteza de peste 20 m/s se produc doborâturile de vânt.

Din punct de vedere hidrologic, situl este situat în lunca râului Dorna, mal stâng la confluenţa acestuia cu p. Dorniţoara. Regimul de alimentare a reţelei hidrografice este mixt, freatic şi pluvial.
Apele fiind puternic acidulate se încarcă cu bicarbonaţi de sodiu, potasiu, calciu şi fier din rocile pe care le străbat.

Din punct de vedere pedologic, predomină solurile hidromorfe, tipul de sol gleic cu subtipurile tipic şi turbos, histosoluri cu tipul de sol turbos tipic şi cambisoluri cu tipul de sol brun acid.

Tipurile de habitat, pentru care Tinovul Mare Poiana Stampei a fost declarat sit Natura 2000, sunt turbăriile active (7110*) şi turbării cu vegetaţie forestieră (91DO*). Speciile de plante identificate în sit şi care sunt prinse în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE sunt Drepanocladus vernicosus şi Ligularia sibirica.

Importanţa ariei proiectului pentru biodiversitate şi/ sau pentru conservarea speciilor/ tipurilor de habitate avute în vedere la nivel european, naţional şi regional

Tinovul Mare Poiana Stampei se remarcă prin diversitatea structurală şi floristică. Habitatul cu gradul de reprezentativitate cel mai mare în sit, îl reprezintă turbăriile active (cod 7110*) şi turbăriile cu vegetaţie forestieră (cod 91DO*)- ambele cu o reprezentativitate excelentă.
Evaluarea globală a valorii sitului din punct de vedere al conservării habitatelor existente în acesta, se prezintă astfel:
- valoare excelentă pentru habitatul turbării active şi
- valoare excelentă pentru habitatul turbării cu vegetaţie forestieră.
Pe lângă speciile de plante identificate în sit şi care sunt prinse în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CEE (Drepanocladus vernicosus şi Ligularia sibirica), a mai fost identificată, la categoria specii de amfibieni şi reptile enumerate în anexa II a Directivei Consiliului 92/43/CE, şi Triturus montandoni. La categoria specii de nevertebrate din anexa II a aceleaşi Directive, au fost identificate speciile: Leucorrhinia pectoralis şi Cordulegaster heros.

Tarnovul Mare, Poiana StampeiImportanţa ştiinţifică a rezervaţiei este deosebită. Se ştie că tinoavele oligotrofe prezintă o mare carenţă a solului şi a apei în substanţe minerale nutritive, mai ales în calcar. De aceea flora prezentă, destul de săracă, este silită să se hrănească mai mult din particule eoline şi din precipitaţii atmosferice. Datorită muşchilor ce vegetează abundent, mai ales celor din genul Sphagnum, solul şi apa au devenit puternic acide, colorate în nuanţe de brun, predominând acizii humici şi huminici. Flora bacteriană lipseşte în totalitate de la câţiva centimetri de la suprafaţă, datorită acidităţii şi lipsei de oxigen. Aşa se explică de ce polenul depus de-a lungul secolelor în strate succesive de turbă este conservat în condiţii optime, păstrându-se până în zilele noastre numeroase relicte glaciare. În baza analizelor sporo-polinice, s-a determina în timp şi spaţiu cu precizie evoluţia florei de la formarea turbăriilor acum câteva mii de ani.

Într-o documentată lucrare, acad. Emil Pop (23) arată că ,,zăcământul turbos este o arhivă multimilenară, documentară, din care se poate reconstitui flora mlaştinii care s-a succedat sub imperiul diverselor climatice, cât a durat sedimentarea”.

În prezent, elementul forestier predominant este pinul silvestru (Pinus silvestris forma turfosa) ce vegetează greu, atingând diametre cuprinse între 10-22 cm la vârste în jur de 100 de ani, mesteacănul pufos (Betula pubescens) şi unii hibrizi ai mesteacănului(Betula hibrida=Betula pubescens x  Betula verrucosa şi Betula warnstoffii=Betula humulis  xBetula verrucosa), precum şi alte specii comune, din care amintim scoruşorul, polpii şi molizii din zona de protecţie.

Flora ierbacee este destul de săracă, remarcându-se frecvent următoarele specii: feriga (Dryopterix cristata), merişorul (Vaccinium vitis-idaea), afinul (Vaccinium myrtillus), răchiţeaua (Vaccinium oxycoccos), ruginarea (Andromeda polyfolia), vuietoarea (Empetrum vaginatum), calcea calului (Calthapalustris subspecia laeta), gălbăşoara de turbărie (Lysimachia thyrsifolra), curechiul de munte (Ligularia sibirica), bumbăcăriţa (Eriophorum vaginatum), rogozul (Carex pauciflora), trestia de turbă (Calamagrsotis neglecta)ş.a., iar dintre briofite menţionăm: Sphagnum wulfianum (muşchi frunzos relict arctic şi subarctic caracteristic unor zone periferice de zăvoaie de tip finlandic) Splachnum ampullaceum, Thuidium lanatum etc.

Tarnovul Mare, Poiana StampeiFauna este deosebit de interesantă, pentru că în afara speciilor comune zonei (urs, lup, vulpe, jder etc.), îşi mai găsesc loc de refugiu unele relicte cu un areal foarte îndepărtat în Groenlanda, Scoţia, Extremul Orient, cum sunt rotiferele: Dinocharis intermedia, Elosa woralli, Lecane ploenesis, morulina gigantea,tardigradul  Macrobiotus dubius, necunoscut în Europa centrală şi sudică, o furnică (Formica fusca picea) şi păianjenii Tetragantha pinicola, Therium undulatum şi Drassodes cognatus.

În ceea ce priveşte microlepidopterele, Ion Nemeş descrie câteva specii noi de fluturi mici pentru fauna ţării:Glyphiterix hawosthana, Cnephasia alternella, Agryphilla tristella forma hübnerella, Epinotia gimmerthaliana, Argyroploce schaefferana, Zeiraphera ratzeburgiana, Coleophora glitzella, precum şi rarităţile Ancylis anguicella, Catoptria margaritella ş.a.
       

Click pentru a vedea pliantul care descrie zona Tarnovul Mare

HOROSCOP

INFO

Informarea persoanelor vizate în conformitate cu GDPR

Regulament general privind protecția datelor cu caracter personal


Hotarare privind aprobarea numărului de posturi, funcţii publice, personal contractual, organigrama şi statul de funcţii din aparatul de specialitate al primarului comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava pentru anul 2016

Hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Local al comunei Poiana Stampei, judeţul Suceava


Program:


Luni - Vineri: 8.00 - 16.00Program de audiențe, instituția prefectului - Județul Suceava:

 
Copyright © 2013 Comuna Poiana Stampei - Webmaster: IF Luca